General Information

 

Ponti Venter is a South African philosopher. He has received a Drs Phil in philosophy from the Free University of Amsterdam and a D Phil from the erstwhile Potchefstroom University for C H E.

He taught philosophy at the P U for C H E – presently the Potchefstroom Campus of the North-West University – and at the University of Fort Hare.

He is now emeritus professor, working as research fellow at the Vaal Triangle Campus of the North-West University.

The focus of his research lies in the area of a philosophical history of Western intellectual culture and its practical contexts with special interests in

       * the nature and development of the university

       * methodology

       * human dignity and

       * philosophy of economics.

He finds it agreeable to do his research by means of translation, thus analysing important texts from Western intellectual culture. He attempts to promote academic literacy via bilingualism, accompanied by disclosing commentaries.

The following pages of this site contain some of his work – in progress – that has already reached a measure of utility (in areas or formats in which less is available). They are not yet presented as independent publications, being subject to improvement and change.

Copyright is strictly retained by the author.

Academic Curriculum Vitae

Algemene Inligting

 

Ponti Venter is ‘n Suid-Afrikaanse filosoof, wat aan die Vrije Universiteit van Amsterdam ‘n Drs Phil en aan die voormalige Potchefstroomse Universiteit vir C H O ‘n D. Phil in die filosofie verwerf het.

Hy het filosofie doseer aan die P U vir C H O – tans die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit - en aan die Universiteit van Fort Hare.

Hy is tans emeritus professor, werksaam as navorsingsgenoot aan die Vaaldriehoekkampus van die Noordwes-Universiteit.

Die fokus van sy navorsing lê op die gebied van ‘n wysgerige geskiedenis van die Westerse intellektuele kultuur en sy praktiese kontekste, met besondere belangstelling in

       * die aard en ontwikkeling van die universiteit,

       * die metodologie,

       * menswaardigheid en

       * die filosofie van ekonomie.

Hy hou daarvan om sy navorsing te doen deur middel van vertalende analise van belangrike tekste uit die Westerse intellektuele kultuur. Hy poog om akademiese belesenheid te bevorder deur tweetaligheid en deur ontsluitende kommentaar by die vertalings.

Die volgende bladsye van hierdie tuiste bevat van sy werk – in wording - wat reeds ‘n mate van bruikbaarheid bereik het (op gebiede of in formate waarin daar minder beskikbaar is). Hulle word egter nog nie as onafhanklike publikasies aangebied nie; hulle is onderworpe aan verbetering en verandering.

Kopiereg word egter streng voorbehou deur die skrywer.


Akademiese Curriculum Vitae

 
Make a Free Website with Yola.